اصلاح سنت های غلط خواستگاری سنتی

سوالات خواستگاری

باید متوجه این نکته باشیم که یکی از نقاط ضعف خواستگاری های سنتی، عدم شناخت درست و کافی از طرف مقابل در جلسات محدود خواستگاری است.

آخرین اخبار

تبلیغات