بازار شامی به نام تلگرام

کانال هایی به اسم تشکل ها؛ به کام اپوزیسیون/ مرّ قانونی که در «فضای مجازی» هم باید رعایت شود

متاسفانه مشاهده شده است کانال هایی تحت عنوان تشکل های مختلف مبادرت به جریان سازی به نفع اپوزیسیون، علیه نظام اسلامی می کنند که شایسته است این تشکل ها نسبت به رفع شبهه های ایجادشده اقدام کرده و یا نسبت به این کانال ها اعلام برائت کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات