در معایب بی کیفیتی محتوای فضای مجازی؛

در اجرای برنامه های فرهنگی، کیفیت را فدای کمیت نکنیم/اینترنتی که می تواند ما را به بهشت ببرد؛ اگر…

باید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، بر اساس هنجارها و ارزش های برآمده از فرهنگ و مذهب بومی و ملی کشور باشد. این کار می تواند در راستای الزام برای تقویت به امنیت فضای مجازی و پی ریزی فضائی ایمن و امن برای نسل های حال و آینده کشورمان باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات