رئیس بنیاد نخبگان استان خبر داد

رونمایی از نخستین شبکه مهارتی کشور در اصفهان

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان می‌توانیم نخبگان صنعتی را معرفی کنیم، گفت: چنانچه بتوانیم پژوهشگر و نخبه صنعتی تربیت کنیم، بسیاری از بارهای تصدی‌گری از روی دوش دولت برداشته می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات