موبد زرتشتیان اصفهان:

سنت حسنه و زیبای وقف در مذهب زرتشت هم وجود دارد

موبد زرتشتیان اصفهان گفت: در مذهب زرتشت هم مانند دیگر ادیان سنت حسنه و زیبای وقف وجود دارد به طوریکه فرد هرچه را برای خود نیک می‌داند آنرا برای دیگران نیز وقف می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات