نگاهي به استانداردهاي فضاي سبز در ايران

اينفوگرافيك/ گياهان ناجي هواي پاك

در شهرهاي ايران بين 7 تا 12 مترمربع براي هر نفر استفاده مي‌شود كه در مقايسه با شاخص تعيين شده از سوي سازمان محيط زيست بين 20 تا 25 مترمربع براي هر نفر است.

آخرین اخبار

تبلیغات