مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:

کیفیت آب شرب تغییری نکرده است/ نظارت مستمر مراکز بهداشت و شرکت آب

کیفیت وسلامت آب شرب اصفهان تغییر نکرده است وآب آشامیدنی عاری از هرگونه آلودگی میکروبی و مطابق با شاخص های استاندارد آب شرب در اختیار مردم قرار می گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات