سخنگوی کارگروه راهبری فرهنگی بسیج ورزشکاران اصفهان:

رویکرد کلی مرام‌نامه پهلوانی، ترویج فرهنگ برای ورزش است

سخنگوی کارگروه راهبری فرهنگی بسیج ورزشکاران اصفهان گفت: رویکرد کلی مرام‌نامه پهلوانی ترویج فرهنگ برای ورزش بوده و رویکرد ورزش برای ورزش مناسب نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات