مستندساز اصفهانی:

مستندسازان اصفهانی با عشق در جشنواره مستند شرکت کردند

مستندساز اصفهانی با اشاره به شرکت خوب مستندسازان اصفهانی در نخستین جشنواره مستند اصفهان گفت: در صورتی که سال آینده برای مستندسازان حرفه‌ای حمایت مالی در نظر گرفته نشود شاهد افول جشنواره مستند اصفهان خواهیم بود.

آخرین اخبار

تبلیغات