رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

مردم شرق اصفهان امروز با فقر دست به گریبانند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر زاینده رود به این وضع باقی بماند، در استان اصفهان اشتغالی باقی نخواهد ماند.

آخرین اخبار

تبلیغات