اصفهان بیشترین نخبه کشور را بعداز تهران دارد

بیش از یکهزار نفر یعنی حدود 10 درصد نخبگان کشور در استان اصفهان هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات