طب سنتی؛ طب کل نگر/

علل پیشرفت و لزوم ترویج طب سنتی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

طب سنتی مزایای خاصی نسبت به تمامی سیستم های طبی وارداتی داراست چراکه جزئی از فرهنگ مردم محسوب می شود و در حل بعضی مسائل فرهنگی سلامت نقش قابل توجهی دارد. معرفی، توسعه و ترویج طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردم در سراسر جهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات