شکاف طبقاتی افزایش یافت؛

حقوق های ملوک الطوایفی در سال اقتصاد مقاومتی

می توان گفت که حقوق های نجومی برخی مدیران کشور که هر از چندگاهی خبری می شود نشان دهنده این است که سیستم حقوق و دستمزد کشور در سال های اخیر دچار مشکل شده و به صورت ملوک الطوایفی درآمده است. سیستم اداری کشور مریض بوده و باید به دنبال راه حل بود.

آخرین اخبار

تبلیغات