عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

۱۳ در فرهنگ ایرانی عدد نحسی نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: در فرهنگ ایرانی سیزدهم فروردین‌ روز بسیار پرشگونی است و مردم برای ستایش آفریده‌های خداوند به طبیعت می روند.

آخرین اخبار

تبلیغات