در راستای جشن نیکو کاری در سراسر کوهپایه:

زنگ نیکوکاری در بنت الهدای کوهپایه زده شد

رئیس آموزش و پرورش کوهپایه در مراسم جشن نیکوکاری در دبیرستان بنت الهدی گفت: دلسردی در کارهایی که برای خدا باشد وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات