خشکی زاینده رود پیامد برخی قوانین نادرست است

نایب رییس اتاق اصفهان گفت: شورای عالی آب کشور در قبل از انقلاب تشکیل شده بود و این شورا وظیفه بررسی منابع و مصارف آب در کشور برعهده داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات