هوای بهار/

گلابی: ۱۴ حادثه در شهر اصفهان رفع خطر شد

مسئول کمیته ایمنی و حوادث ستاد خدمات سفر شهر اصفهان گفت: شب گذشته ۲۳ گاز پیک نیک از چادر مسافران اسکان یافته در باغ فدک خارج و از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شد.

آخرین اخبار