مسابقه ای با حضور دانش آموزان جرقویه علیا

گلستان در قالب مسابقه خوانده شد

مسابقه گلستان خواني از طرف گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي در سالن اجتماعات دبيرستان شهيد منصوري حسن آباد برگزار شد .

آخرین اخبار