گزارش از 65 هزار میلیارد تومانی که با اشتباه دولت به جیب ثروتمندان رفت؛

سرک کشیدن به حساب مردم؛ خوب یا بد؟

در 72 ماه گذشته که دولت می توانست حساب های مردم را بررسی کند، حدود 20 میلیون نفر از ثروتمندان به خاطر این بی قانونی دولت یارانه دریافت کرده اند که با یک حساب سر انگشتی رقمی بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان از هزینه بیت المال به ناحق به جیب ثروتمندان سرازیر شده است.

آخرین اخبار