با 18 رأی موافق تصویب شد

تفویض اختیارات شهردار قبلی به سرپرست شهرداری اصفهان

صبح امروز تفویض اختیارات شهردار قبلی اصفهان به علیرضا بوژمهرانی سرپرست شهرداری اصفهان با 18 رأی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید.

آخرین اخبار