ضرورت اقدام مسئولان امنیتی و قضایی

هراتی را قبل از فرار بگیرید

ورود سریع مسئولان امنیتی و قضایی به ماجرای هراتی می تواند رمزگشای بسیاری از مسایل باشد. با اقدام فوری قبل از فرار او از ایران، نسبت به خروج اسناد مهم و طبقه بندی شده موجود در دانشگاه آزاد نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

آخرین اخبار