وقف جدیدی با نیت توسعه امامزاده محمد(ع) سنوچی جلگه و جرقویه اصفهان به ثبت رسید

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه اصفهان از وقف ملکی با نیت توسعه امامزاده سیدمحمد(ع) خبر داد.

آخرین اخبار