در بخش های جلگه، جرقویه علیا و سفلئ برگزار گردید:

بزرگترین رویداد حفظ قرآن کریم کشور در شرق اصفهان

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه از بزرگترین رویداد قرانی کشور در شرق اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار