سرقت هویت؛ مشکل این روزهای فضای مجازی+ تصویر

یکی از مشکلاتی که مخصوصا گریبانگیر جوامع غربی است بحث سرقت هویت است. این بدان مفهوم است که برخی افراد در فضای مجازی به نام شهروند دیگری خود را معرفی کرده و از هویت وی سوء استفاده می نمایند.

آخرین اخبار