صبح امروز رخ داد؛

سرقت مسلحانه از بانکی در اصفهان

صبح امروز بانک ملی، شعبه خیابان آزادگان اصفهان مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

آخرین اخبار