قابل توجه مسئولان مخابرات ورزنه:

سرعت اینترنت ADSL در ورزنه در بدترین وضعیت خود از زمان واگذاری قرار دارد

امید است مسئولین مربوطه جهت رضایت عمومی سریعاً به رفع مشکل سرعت کم اینترنت ورزنه اقدام و جلب رضایت مشتریان خود را مد نظر قرار دهند.

آخرین اخبار