رئیس اداره هواشناسی نایین

کمبود بارش عامل تشکیل گرد و خاک در نواحی شرق اصفهان

رئیس اداره هواشناسی نایین تشکیل و تقویت کانون های گرد و خاک را کمبود بارش و استمرار شرایط خشکسالی بیان کرد.

آخرین اخبار