رابطه موبایل با سرطان رد شد

لیسی ثابت کرد که ارتباطی میان استفاده از موبایل و به وجود آمدن تومورهای سرطانی در کاربران وجود ندارد.

آخرین اخبار