عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

رسیدگی به مرکز درمانی بیماران سرطانی اصفهان ضروری است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان وضعیت مرکز درمانی بیماران سرطانی اصفهان را نابسامان عنوان کرد و گفت : بیمارستان سید الشهدا در شان نام انتخاب شده و شهر اصفهان نیست و لازم است دانشگاه علوم پزشکی به وضعیت این بیمارستان رسیدگی کند.

انجام این کار غذایتان را سرطانی می کند

انجام این کار غذایتان را سرطانی می کند

آخرین اخبار