مرکز آمار ایران گزارش داد

افزایش سن ازدواج مردان به مرز ۲۸ سال/سن ازدواج زنان کم شد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان کاهش و برای مردان افزایش یافت

آخرین اخبار