عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

پایان ماه جاری تکلیف بازگشایی زاینده‌رود مشخص می شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: قرار است در اواخر دی ماه اعضای شورای هماهنگی زاینده رود برای تعیین تکلیف آب زاینده رود و بازگشایی رودخانه به تهران سفر کنند.

آخرین اخبار