در گفتگو با مادر شهید عملیات محرم شهر ورزنه؛

سردار ورزنه ای حماسه ساز عملیات محرم شد/ شهادت پسر تعبیر خواب مادر بود

سردار شهید قاسمعلی میراحمدی شیر پسر شهر ورزنه بود که در عملیات محرم سال 61 برای همیشه در تاریخ ایثار شهر و شرق اصفهان زنده ماند.

آخرین اخبار