فرمانده ناجا در سفر به اصفهان عنوان کرد:

اسید پاشی در اصفهان یک اقدام باندی نبود

فرمانده ناجا، با اشاره به رشد روزافزون استان اصفهان در زمینه های مختلف، گفت: این رشد نیازمند پشتیبانی امنیتی است و بار انتظامی استان در حال افزایش می باشد، لذا افزایش توان انتظامی استان اصفهان بعد از تهران در اولویت کار قرار دارد.

آخرین اخبار