خواب را از دشمنان نظام اسلامی ربودیم؛

تأملی در نشانه شناسی معنایی قدرت موشکی ایران

شناخت شناسی ظرفیت های بی بدیل شاخصه ها و مولّفه های ابرقدرتی ایران در منطقه و جهان باید به عنوان طرح عظیم پژوهشی و تحقیقاتی مورد اهتمام نهادها و موسسات مختلف پژوهشی در کشور قرار گیرد.

آخرین اخبار