یادداشت ابراهیم‌ حاتمی‌کیا در پی شهادت سردار حسین همدانی

سردارِ سربدار حسین همدانی بازمانده قافله‌ای بود که سالارش حاج احمد متوسلیان بود

سردارِ سربدار حسین همدانی ، آن سیمای سفید کرده در آسیاب جهاد سالهاست که می‌رفت و ما گمان کردیم در کنارمان است. او بازمانده قافله‌ای بود که سالارش حاج احمد متوسلیان بود.

آخرین اخبار