شهردار ورزنه:

سرخ پوش هایی که حافظ جان و مال ما شدند

شهردار شهر ورزنه گفت: به کودکان خود بیاموزیم که کلمه ی 125 و نشان سرخ رنگ آن واژه ای مقدس است.

آخرین اخبار