ماجرای راهکار شهید همت برای روزه گرفتن سربازان پادگان در زمان طاغوت

بچه های مقید پیش ابراهیم می آیند و شکایت می کنند که ناجی گفته است اگر کسی روزه بگیرد باید با آب روزه آن را باطل کنید. ابراهیم هم یک روز بچه ها را جمع می کند و به آنها می گوید که نگران نباشید ما نمی گذاریم چنین اتفاقی بیفتد.

آخرین اخبار