نیم روز با سرای سالمندان صادقیه باشیم:

پیوند معنوی هیئتی های فوتبال شهرستان اصفهان با جوانان دیروز خانه امید

بازدید هیئت فوتبال شهرستان اصفهان از سرای سالمندان خانه امید، امیدواری دیار خاطرات ماندگار سرای سالمندان صادقیه بود.

آخرین اخبار