در اداره آموزش و پرورش جرقويه عليا برگزار شد

گردهمایی خدمتگزاران و سرایداران مدارس جرقویه ی علیا

گردهمایی خدمتگزاران و سرایداران مدارس جرقویه ی علیا در آموزش و پرورش منطقه تشكیل گردید.

آخرین اخبار