عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

سرانه ورزشی شهر اصفهان کمتر از ۳۰ سانتی‌متر است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سرانه ورزشی شهر اصفهان متناسب با پایتخت ورزش ایران نبوده و این سرانه کمتر از ۳۰ سانتی‌متر برای هر نفر بوده که بسیار کم است.

آخرین اخبار