رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان اصفهان عنوان کرد:

۱۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد اصفهان در انتظار بیمه!

رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تا کنون بیمه شده اند اما هنوز ۱۵ هزار زن خانوار دیگر تحت پوشش کمیته امداد بیمه نشده اند.

آخرین اخبار