دبیر اجرایی همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت:

۵۰۰ شهر کشور در خط قرمز بحران آب شرب قرار دارند

دبیر اجرایی همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت گفت: بر اساس اعلام وزارت نیرو، آب شرب ۵۰۰ شهر در سطح کشور به مرز بحران رسیده و به طور قطع وضعیت صنعت و کشاورزی ما نیز در این مرز است.

آخرین اخبار