معاون سازمان صنعت و معدن اصفهان:

دفتر ارتباط با رایزنان بازرگانی سفارت‌ها در اصفهان افتتاح شد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: دفتر ارتباط با رایزنان بازرگانی سفارت‌ها در سازمان صنعت و معدن استان اصفهان افتتاح شد.

آخرین اخبار