معاون رئیس جمهور در اصفهان:

کشت گلخانه‌ای در سراسر کشور باید توسعه یابد

معاون رئیس جمهور ‌گفت: با توجه به بحران خشکسالی کشور، روی آوردن به کشت گلخانه‌ای در سراسر ایران مفید است.

آخرین اخبار