معاون وزیر جهاد کشاورزی

اجرای عملیات آبخیز داری امری مهم در تقویت سفره‌های زیر زمینی

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: خشکسالی‌های پی در پی ناشی از تغییر اقلیم است که اجرای عملیات آبخیز داری غنی شدن سفره‌های زیر زمینی را به همراه دارد.

آخرین اخبار