بخشدار جرقویه سفلی:

سدخاکی نصرآباد پروژه ای ایده آل در شرایط خشک کویر است

حسن جعفری هرندی از پیشرفت کار پروژه سد خاکی نصرآباد در کاهش هدر رفت آب های زیرزمینی منطقه خبر داد.

بخشدار جرقویه سفلی خبر داد:

پیشرفت چشمگیر در احداث سد خاکی نصرآباد/ تسریع در اجرای پروژه امری مهم و ضروری است

بخشدار جرقویه سفلی از پیشرفت چشمگیر پروژه در دست احداث سد خاکی نصرآباد خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا با اعتبار به موقع تحویل گردد.

آخرین اخبار