بخشدار جرقویه سفلی:

سدخاکی نصرآباد پروژه ای ایده آل در شرایط خشک کویر است

حسن جعفری هرندی از پیشرفت کار پروژه سد خاکی نصرآباد در کاهش هدر رفت آب های زیرزمینی منطقه خبر داد.

مدیریت آبخیز داری منابع طبیعی استان اصفهان:

تامین سفره های آب زیر زمینی هدف اصلی سد خاکی نصر آباد جرقویه ی سفلی است

مدیر آبخیز داری منابع طبیعی استان اصفهان گفت: عدم مدیریت بر روی منابع آب و خاک، کمبود سفره های آب زیر زمینی و مشکلات آبی را در پی دارد.

آخرین اخبار