در وبلاگ شخصی سخنگوی کمیته آب منتشر شد؛

زاینده رود در طول تاریخ همیشه پایدار بوده است

در ماه های اخیر عکس هایی برای القا خشکی تاریخی زاینده رود و تحریف واقعیت های رودخانه منتشر شده است، گرچه هدف اصلی این عمل مشخص نیست اما عادی جلوه دادن خشکی رودخانه و عدم وابستگی حیات ایران مرکزی به زاینده رود می تواند از اهداف این رفتار باشد.

آخرین اخبار