دردسر سخنان نسنجیده «آقای دستیار»

سخنان نسنجیده دستیار ویژه رئیس جمهور درباره عراق منجر به موج جدیدی از ایران هراسی شده و این سخنان در شرایط پیچیده فعلی در منطقه به بهانه‌ای برای تسویه حساب با محور مقاومت بدل شده است.

آخرین اخبار