متنی در مقابل اظهار نظر اخیر

تقوا ملاک ارزیابی؛ به روستایی بودن خود می بالم

نقش روستاييان در انقلاب اسلامي بر همگان آشکار است و بيشترين سهم از انقلاب اسلامی در کارنامه همین مردم پاک روستا ثبت شده است.

آخرین اخبار